גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

תנאים כלליים

1. הלקוח מצהיר שידוע לו כי מועדי האספקה שצוינו על ידי אלכסנדרוביץ הם משוערים בלבד, וכי יתכנו איחורים באספקה עקב תקלות אצל ספקי אלכסנדרוביץ בחו״ל, תקלות בהובלות ימיות, אוויריות ויבשתיות בחו"ל ובארץ, תקלות בשחרורים בנמלים ומסיבות "כוח עליון" בין אצל אלכסנדרוביץ או ספקיה. אלכסנדרוביץ לא תהיה אחראית בגין איחורים במועדי האספקה שיגרמו מסיבות שאינן תלויות בה.
2. (א) אלכסנדרוביץ שומרת לעצמה זכות להגדיל או להקטין כמויות מוזמנות במוצרים חצי מוגמרים אשר נמכרים לפי שקילה בפועל כדוגמא חוטי הלחמה מסוגים שונים  וזאת להתאמה למשקל אריזה סטנדרטית והלקוח נותן לכך הסכמתו מראש; (ב) אלכסנדרוביץ לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי קבלת חומר הגלם מהיצרנים, יכולה לקבוע את המשקל של יחידות חתוכות תוך תוספת 5 מ"מ מכל צד עבור ניסור ועובי בפועל של החומר
3. כל המוצרים המוזמנים בהתאם להצעת מחיר זו, גם אם סופקו בפועל ללקוח יישארו בבעלות הבלעדית של אלכסנדרוביץ עד לסילוק מלא וסופי של כל התשלומים שיגיעו בגין הצעת המחיר ואספקת המוצרים. אי תשלום במועדו מאפשר לאלכסנדרוביץ לתפוס ולהוציא מחזקת הלקוח את המוצרים, גם במידה והם חצי מוגמרים, ללא כל צורך בהתראה, רשות או הליכים משפטיים כלשהם. הלקוח אחראי לשלמות הסחורה עד לתשלום התמורה המלאה עבורה, והוא ישמש כשומר מטעם אלכסנדרוביץ ונאמנו בלבד.
4. תלונות על אי התאמה במספר היחידות, במידות ובמשקל של המוצרים שסופקו יש להראות ולמסור לנהג הודעה
בכתב מיד עם פריקת המוצרים מכלי הרכב. בכל מקרה על הלקוח להודיע לאלכסנדרוביץ' בכתב תוך 10 ימים מיום מסירת המוצרים ללקוח, על כל אי התאמה (תוך פירוטה) בקשר עם המוצרים. לא הודיע הלקוח לאלכסנדרוביץ במועד כאמור, ייחשב הדבר שהצעת המחיר וההזמנה בגינה בוצעו בהתאם לתנאיה.
5. לגבי הזמנות מיוחדות שיובאו במיוחד עבור הלקוח, דהיינו פריטים שאינם פרטי מדף ו/או פריטים סטנדרטים
המצויים במלאי אלכסנדרוביץ', מאשר הלקוח כי ידוע לו שאלכסנדרוביץ תבצע הזמנה לצרכים ספציפיים של הלקוח בלבד, ולפי כך ביטול ההזמנה או כל הפרת תנאי מתנאי ההזמנה על ידי הלקוח עלולים לגרום לאובדן ערך מוחלט של המוצרים והלקוח יהיה חייב לפצות את אלכסנדרוביץ עקב כך במלוא סכום ההתקשרות.
6. פריקת המוצרים בחצר/ות הלקוח או באתר אחר על פי בקשת הלקוח הינה באחריות הלקוח בלבד ואין אלכסנדרוביץ אחראית לנזקים שיגרמו למוצרים כתוצאה מפריקתם.
7. מדיניות החזרה – אלכסנדרוביץ יכולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שיקבעו על ידה (לרבות ביטול הנחות שניתנו) לאשר ללקוח, מראש ובכתב להחזיר סחורה. נתנה אלכסנדרוביץ ללקוח אישור כאמור, הלקוח יחזיר את הסחורה ובתנאי שהלקוח פנה לאלכסנדרוביץ בתוך 20 יום מיום קבלת הסחורה בכפוף להחזרת הסחורה באריזתה המקורית ובכפוף לשאר תנאי המכירה הכלליים. כמו כן, יכסה הלקוח את ההוצאות שנגרמו לאלכסנדרוביץ בקשר עם אספקת הסחורה, בהתאם לקביעתה הבלעדית של אלכסנדרוביץ'. אם הלקוח כבר שילם את תמורת הסחורה באופן מלא או חלקי והוא מבקש כי יוחזר לו כספו, ינוכו מסכום ההחזר הכספי (בנוסף לכיסוי הוצאות האספקה) גם דמי ביטול בשיעור חמישה אחוזים מסכום העסקה. לחילופין יכול לבחור הלקוח לקבל זיכוי בספרי אלכסנדרוביץ' ואז לא ינוכו דמי ביטול, אך הוצאות ישירות להחזרה ינוכו.
8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אלכסנדרוביץ לא תקבל סחורה בחזרה במקרים של סחורה שסופקה לאחר שהותאמה במיוחד לדרישת הלקוח, כגון: חיתוך למידה, הרכבה וכיוצא באלה, וכן במקרים שהחומר הוזמן במיוחד עבור הלקוח ולפי הזמנתו.
9. הלקוח לא יהיה רשאי לקזז מהסכום הנקוב בחשבונית כל חוב ו/או תביעה אשר יש לו כלפי אלכסנדרוביץ, מכל מקור שהוא ובגין כל עילה שהיא.
10. לאלכסנדרוביץ זכות עיכבון על כל המוצרים של הלקוח הנמצאים בחצרו להבטחת מילוי כל התחייבויות הלקוח כלפי אלכסנדרוביץ בלא יוצא מן הכלל, כל עוד לא שולמה מלוא התמורה בעד המוצרים או השירות הניתן בגינם.

הזן את האימייל שלך ולחץ על שליחה כדי להתחיל בתהליך שחזור הסיסמה